Všeobecné obchodné podmienky

pri preprave tovaru uskutočňovaného spoločnosťou artBOX, s.r.o. (ďalej len “podmienky”)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou artBOX, s.r.o. so sídlom Bilíková 15, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 147 555, (ďalej len “Kuriér”) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá si u kuriéra objedná kuriérske/prepravné služby.

Článok 2
Definície niektorých pojmov

2.1 Pre účely podmienok sa:

a) Kuriérom rozumie spoločnosť artBOX, s.r.o. so sídlom Bilíková 15, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 147 555.

b) Miestom vyzdvihnutia rozumie miesto určené zákazníkom v objednávke, na ktorom je kuriér povinný prevziať zásielku.

c) Miestom doručenia rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je kuriér povinný doručiť zásielku.

d) Objednávkou rozumie úkon, ktorým zákazník žiada kuriéra o vykonanie prepravy zásielky z miesta vyzdvihnutia do miesta doručenia. Objednávku môže zákazník uskutočniť ústne (osobne, telefonicky) alebo písomne (prostredníctvom papierovej žiadosti, elektronickej pošty (e-mail), elektronickým systémom kuriéra (on-line formulár).

e) Odosielateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odovzdá kuriérovi zásielku na mieste vyzdvihnutia za účelom jej prepravy. Odosielateľ je osoba, ktorá môže, ale nemusí byť totožná so zákazníkom. Odosielateľ nie je v zmluvnom vzťahu s kuriérom v prípade, že ide o osobu odlišnú od zákazníka; v takomto prípade je odosielateľ určený objednávkou zákazníka a pre účely práv a povinností vyplývajúcich z podmienok a zo zmluvy sa odosielateľ považuje za splnomocnenca zákazníka.

f) Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zásielka určená a pre účely práv a povinností vyplývajúcich z podmienok a zo zmluvy sa príjemca považuje za splnomocnenca zákazníka. Príjemcom sa rozumie tiež osoba, z ktorej pozície alebo funkcie vo všeobecnosti vyplýva, že predmetom jej úloh je preberanie zásielok/korešpondencie v mene príjemcu (napr. sekretárka, recepčná). To neplatí v prípade, ak z povahy zásielky alebo z výslovného písomného pokynu zákazníka vyplýva, že zásielka musí byť doručená konkrétnej (fyzickej) osobe.

g) Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej kuriér poskytuje na základe jej objednávky kuriérske (prepravné) služby, t.j. predovšetkým pre ňu zabezpečuje prepravu zásielky alebo zásielok z miesta vyzdvihnutia do miesta doručenia;

h) Zásielkou sa rozumie hmotný predmet určený na základe potvrdenej objednávky na prepravu, ktorý je kuriér v súlade s podmienkami povinný prepraviť k príjemcovi.

Článok 3
Uzavretie zmluvy, prepravné, lehota

3.1 Objednávka sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. Zmluvný vzťah medzi zákazníkom a kuriérom vzniká okamihom, kedy zákazníkovi dôjde prejav vôle kuriéra o prijatí objednávky.

3.2 V prípade ústnej Objednávky je prijatie Objednávky Kuriérom uskutočnené ústne a uskutočnenie tohto úkonu je poznamenané písomne v záznamoch Kuriéra.

3.3 Zákazník (ako aj akákoľvek osoba konajúca v jeho mene) týmto poskytuje kuriérovi pre účely skvalitnenia kvality jeho služieb a zaznamenanie obsahu objednávky neodvolateľný súhlas na zaznamenávanie telefonickej a ústnej komunikácie prostredníctvom elektronických a elektrotechnických zariadení.

3.4 V prípade písomnej objednávky je prijatie objednávky oznámené Zákazníkovi písomne. Ak to vyžadujú okolnosti prípadu môže kuriér oznámiť zákazníkovi prijatie objednávky ústne, pričom túto skutočnosti poznamená vo svojich záznamoch.

3.5 Na základe zmluvy sa:
a) Kuriér zaväzuje včas a riadne prepraviť zásielku na miesto doručenia a odovzdať ju príjemcovi;

b) Zákazník zaväzuje poskytnúť kuriérovi všetky potrebné, aktuálne a pravdivé informácie ohľadom zásielky a zaplatiť kuriérovi prepravné.

3.6 Výška prepravného vyplýva z cenníka, ktorý je:
a) neoddeliteľnou súčasťou zmluvy pre zmluvných klientov;
b) prístupný v sídle Kuriéra;

3.7 Prepravné za doručenie zásielky je kuriérom a zákazníkom dohodnuté vo výške uvedenej v cenníku. Suma prepravného je potvrdená kuriérom na potvrdení o prevzatí zásielky.

3.8 Pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami písomne vopred dohodnuté inak, nárok na zaplatenie prepravného Kuriérovi vzniká doručením zásielky príjemcovi.

3.9 Ak nemôže Kuriér dokončiť prepravu zásielky pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

3.10 Za doručenie zásielky príjemcovi sa považuje tiež:
a) prípad kedy sa príjemca odmietne preukázať preukazom totožnosti; alebo
b) odmietnutie prevzatia zásielky príjemcom; alebo
c) žiadosť zákazníka alebo odosielateľa o vrátenie zásielky.

3.11 Pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami písomne vopred dohodnuté inak nárok na zaplatenie prepravného ako aj akýchkoľvek iných peňažných plnení poskytovaných Kuriérovi je splatný najneskôr do piatich (5) dní od doručenia zásielky príjemcovi.

3.12 Kuriér je na základe svojho vlastného uváženia oprávnený zmeniť splatnosť prepravného na okamih pri prevzatí zásielky na mieste odoslania. Táto skutočnosť musí byť zákazníkovi oznámená najneskôr pri potvrdení objednávky kuriérom.

3.13 Prepravné ako aj akékoľvek iné peňažné plnenia poskytované kuriérovi je kuriér povinný vyúčtovať vystavením faktúry alebo iného daňového dokladu obsahujúceho všetky zákonom požadované náležitosti.

3.14 V prípade, že sa zákazník dostane do omeškania so zaplatením akéhokoľvek svojho peňažného záväzku voči kuriérovi je kuriér oprávnený požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.15 Pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami písomne vopred dohodnuté inak, je kuriér povinný doručiť zásielku príjemcovi v lehote určenej v cenníku pre ten – ktorý prepravný produkt. Lehota na doručenie zásielky príjemcovi začína plynúť okamihom potvrdenia objednávky.

Článok 4
Náležitosti zásielky

4.1 Z prepravy sú vylúčené:

a) veci, na ktorých vlastníctvo, držbu, disponovanie s nimi, prepravu je podľa aplikovateľných právnych predpisov potrebné osobitné povolenie (zbrane, strelivo, lieky, liečivá, jedy, prekurzory, výbušniny, trhaviny, jadrové materiály, jadrové stroje/zariadenia);

b) na disponovanie s ktorými nie je zákazník alebo odosielateľ alebo príjemca oprávnený;

c) živé zvieratá/zviera;

d) akékoľvek cennosti (peniaze, bankovky, cenné papiere, zmenky, šeky, kolky, umelecké diela a predmety, klenoty, šperky, atď.), ktorých hodnota (či už súhrnne alebo jednotlivo) presahuje sumu 700,00 EUR;

e) veci, ktorých hmotnosť (vrátane obalu) presahuje 1500,00 kg;

f) veci ktorých rozmery (šírka x dĺžka x výška) presahuje rozmery 1780cm x 3625 cm x 2725 cm;

g) veci, ktoré sú svojou povahou (rýchlo sa kaziace potraviny, veci ohrozujúce prepravu zápachom, znečistením, atď.) nevhodné na prepravu;

Článok 5
Práva a povinnosti kuriéra

5.1 Kuriér je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti včas a riadne prepraviť zásielku na miesto určenia a doručiť ju príjemcovi.

5.2 Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi zákazníkom a kuriérom je kuriér oprávnený zabezpečiť svojimi zamestnancami ako aj tretími osobami. Pri využití služieb tretích osôb zodpovedá Kuriér za splnenie svojich záväzkov akoby plnil sám.

5.3 Pri preprave zásielky je kuriér povinný postupovať s vynaložením odbornej starostlivosti a uskutočniť všetky kroky a opatrenia, ktoré od neho možno pri plnení jeho úloh spravodlivo požadovať; najmä je povinný uskutočniť úkony na ochranu Zásielky pred jej poškodením, stratou, zničením alebo znehodnotením.

5.4 Kuriér je povinný prevziať zásielku na mieste vyzdvihnutia. Pri preberaní zásielky je kuriér povinný skontrolovať úplnosť údajov uvedených na tlačive o prevzatí zásielky. Kuriér nie je povinný preverovať správnosť údajov uvedených na tlačive o prevzatí zásielky. O prevzatí zásielky je kuriér povinný vystaviť zákazníkovi písomné potvrdenie.

5.5 Kuriér nie je povinný zásielku prevziať ak pri preberaní zásielky

a) Zákazník neumožní kuriérovi na základe jeho žiadosti skontrolovať povahu a obsah zásielky;

b) upozorní zákazníka na nevhodnosť alebo vady obalu zásielky a zákazník neupraví obal zásielky podľa odporúčaní Kuriéra;

Odmietnutie prevzatia Zásielky Kuriérom sa považuje za dohodu zmluvných strán o zrušení zmluvy, ktorá bola ohľadom konkrétnej zásielky uzavretá. Pokiaľ sa kuriér rozhodne prevziať zásielku aj napriek nevhodnosti/vadám obalu zásielky je túto skutočnosť povinný poznamenať v tlačive o prevzatí zásielky.

5.6 Kuriér je oprávnený požadovať od príjemcu písomné potvrdenie prevzatia zásielky. V prípade nedoručenia a následného vrátenia zásielky zákazníkovi je kuriér oprávnený požadovať písomné potvrdenie o prevzatí zásielky od subjektu, ktorému bola zásielka vrátená.

5.7 V prípade, že sa príjemca nepreukáže preukazom totožnosti nie je kuriér povinný zásielku príjemcovi vydať. V takom prípade, v prípade odmietnutia prevzatia zásielky príjemcom, ako aj v prípade že zásielku nie je možné doručiť z dôvodu neexistencie adresy alebo neprítomnosti príjemcu je kuriér povinný požiadať zákazníka o ďalšie inštrukcie. V prípade, že zákazník bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) minút od obdržania žiadosti kuriéra o inštrukcie neposkytne kuriérovi dodatočné inštrukcie, má sa za to, že zákazník požiadal kuriéra o vrátenie zásielky.

5.8 Kuriér je povinný na základe písomnej žiadosti zákazníka poskytnúť zákazníkovi kópiu záznamu o preprave zásielky (prepravný list).

5.9 V prípade, že sa zákazník alebo odosielateľ dostane do omeškania s odovzdaním zásielky kuriérovi, vzniká kuriérovi voči zákazníkovi nárok na zaplatenie náhrady straty času vo výške určenej v cenníku.

Článok 6
Základné povinnosti zákazníka, odosielateľa a príjemcu

6.1 Pre účely Článku 6 a ods.5.4. až ods. 5.7 podmienok sa zákazníkom rozumie aj Odosielateľ.

6.2 Zákazník je povinný:

a) pri zasielaní objednávky poskytnúť kuriérovi úplné, aktuálne a pravdivé informácie o povahe predmetu prepravy ako aj hodnotu zásielky;

b) okamžite oznámiť kuriérovi akékoľvek a všetky informácie, ktoré majú alebo môžu mať za následok, že zásielka je/alebo sa stala predmetom, ktorý nespĺňa požiadavky ods. 4.1 podmienok;

c) oznámiť pri odosielaní objednávky kuriérovi, že predmet prepravy bude s prihliadnutím na jeho povahu vyžadovať pri preprave osobitné zaobchádzanie;

d) odovzdať kuriérovi v dohodnutý čas zásielku zabalenú spôsobom, ktorý s prihliadnutím na povahu zásielky zabezpečí jej ochranu pred poškodením, zničením alebo znehodnotením;

e) oznámiť pri odosielaní objednávky kuriérovi všetky identifikačné a kontaktné údaje potrebné na doručenie zásielky príjemcovi (obchodné meno (ak je príjemcom právnická osoba), meno a priezvisko osoby oprávnenej prevziať zásielku, bydlisko/sídlo (ulica, orientačné a súpisné číslo domu, poschodie, PSČ, obec/mesto), telefónne číslo príjemcu);

f) oznámiť pri odosielaní objednávky kuriérovi všetky identifikačné a kontaktné údaje potrebné pre prípad nedoručenia a následného vrátenia zásielky zákazníkovi (obchodné meno (ak je príjemcom právnická osoba), meno a priezvisko osoby oprávnenej prevziať zásielku, bydlisko/sídlo (ulica, číslo domu, PSČ, obec/mesto), telefónne číslo príjemcu),

g) poskytnúť kuriérovi akúkoľvek súčinnosť, ktorá bude kuriérom vyžadovaná za účelom doručenia zásielky príjemcovi alebo jej vrátenia zákazníkovi;

h) zabezpečiť, aby príjemca zásielku včas a riadne prevzal a v tejto súvislosti poskytol kuriérovi potrebnú činnosť.

6.3 Až do okamihu doručenia zásielky príjemcovi je zákazník oprávnený požiadať kuriéra o nedoručenie zásielky príjemcovi a jej následné vrátenie zákazníkovi.

6.4 V prípade vrátenia zásielky zákazníkovi vzniká kuriérovi nárok na zaplatenie prepravného aj za spätnú prepravu zásielky. Výška prepravného za spätnú prepravu je uvedená v cenníku.

6.5 Príjemca je povinný zásielku včas a riadne prevziať a v tejto súvislosti poskytnúť kuriérovi potrebnú činnosť. Pri preberaní zásielky je príjemca povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a akékoľvek prípadné vady a poškodenia obalu zásielky písomne poznamenať v protokole o prevzatí zásielky.

6.6 Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok kuriéra voči zákazníkovi zo zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.

Článok 7
Poistenie

7.1 V cene prepravného za Zásielky prepravované Kuriérom je zahrnuté poistenie do 100€. Poistenie sa nevzťahuje na expresné zásielky a dokumenty.

7.2 Pripoistenie Zásielky je možné zabezpečiť na základe osobitnej dohody zmluvných strán.

Článok 8
Zodpovednosť za škodu

8.1 Kuriér zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí kuriérom až do jej doručenia príjemcovi, ibaže ju kuriér nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.2 Za škodu na zásielke však kuriér nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:
a) zákazníkom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky;
b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku;
c) vadným obalom, na ktorý Kuriér upozornil zákazníka (alebo odosielateľa) pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bolo vydané potvrdenie o prevzatí zásielky, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná. Ak neupozornil kuriér na vadnosť obalu, nezodpovedá kuriér za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.

8.3 Pri škode na zásielke vzniknutej podľa ods. 8.2 podmienok je kuriér povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli a sú si vedomé toho, že v čase uzatvorenia zmluvy ohľadom konkrétnej zásielky je ako možný následok porušenia povinností kuriéra možné predvídať škodu vo výške hodnoty zásielky v čase jej prevzatia kuriérom (predvídateľná škoda).

8.5 Pokiaľ zákazník poruší svoju povinnosť uvedenú v ods. 6.2, písm. a) podmienok a:

a) ako hodnotu zásielky oznámi kuriérovi hodnotu, ktorá je nižšia ako skutočná hodnota zásielky, má sa za to, že pre účely limitácie náhrady škody sa predvídateľnou škodou rozumie škoda vo výške (nižšej) hodnoty, t.j. hodnoty ktorú zákazník uviedol kuriérovi;

b) ako hodnotu zásielky oznámi kuriérovi hodnotu, ktorá je vyššia ako skutočná hodnota zásielky, má sa za to, že pre účely limitácie náhrady škody sa predvídateľnou škodou rozumie škoda vo výške skutočnej hodnoty zásielky;

c) hodnotu zásielky neuvedie, má sa za to, že pre účely limitácie náhrady škody sa predvídateľnou škodou rozumie škoda vo výške skutočnej hodnoty zásielky, najviac však 200,00 EUR.

8.6 V prípade škody spôsobenej poškodením, stratou alebo zničením zásielky, ktorej predmetom je nosič dát, zvukových, obrazových, zvukovo – obrazových a iných obdobných záznamov sa predvídateľnou škodou rozumie hodnota nosiča, na ktorom boli predmetné informácie/záznamy zachytené.

8.7 V prípade, náhrady škody kuriér nezodpovedá za akýkoľvek ušlý zisk zákazníka, odosielateľa alebo príjemcu, ako ani za žiadne sekundárne nároky (ochrana osobnosti, goodwillu, nemajetková strata/ujma), ktoré by mohli byť voči týmto subjektom uplatnené akoukoľvek treťou osobou ako dôsledok škody, za ktorú zodpovedá kuriér.

8.8 Kuriér nezodpovedá za škodu spôsobenú:

a) omeškaním alebo porušením akejkoľvek povinnosti zo strany zákazníka;

b) omeškaním alebo porušením akejkoľvek povinnosti zo strany odosielateľa;

c) trestnou činnosťou tretích osôb;

d) vyššou mocou (napr. vojna, výnimočný stav, štrajky, demonštrácie, občianske nepokoje, terorizmus, prírodné katastrofy, havarijné a kalamitné situácie, dopravné zlyhania, kolapsy a poruchy, dodatočná zmena platnej legislatívy, atď.)

e) okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť.

8.9 Nárok na náhradu škody je zákazník povinný písomne uplatniť u kuriéra bez zbytočného odkladu, najneskôr však:
a) do pätnástich (15) dní od doručenia zásielky príjemcovi alebo od vrátenia zásielky zákazníkovi/odosielateľovi v prípade, že došlo k poškodeniu zásielky;

b) pätnástich (15) dní odo dňa, kedy podľa uzavretej zmluvy malo dôjsť k doručeniu zásielky príjemcovi v prípade, že došlo k strate zásielky.

8.10 V oznámení o uplatnení nároku na náhradu škody je zákazník povinný uviesť, číslo objednávky, skutočnosti ktoré preukazujú jeho nárok na náhradu škody a predložiť doklady o skutočnej hodnote zásielky.

Článok 9
Ochrana osobných údajov

9.1 Zákazník, objednávateľ a príjemca ako aj akékoľvek osoby konajúce v ich mene týmto poskytujú kuriérovi súhlas so spracovaním a uchovávaním ich osobných údajov v rozsahu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti) pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a z podmienok ako aj pre prípadné reklamné a propagačné účely.

9.2 Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. Poskytovateľ súhlasu je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzatvorený podľa slovenského práva. Pokiaľ aplikovateľné právne predpisy neustanovujú niečo iné, podmienky ako aj zmluva sa uzatvárajú, spravujú a vykladajú podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10.2 V prípade, že niektoré ustanovenie podmienok bude neplatné alebo nevynútiteľné súdom, zvyšné ustanovenia podmienok ostanú nedotknuté a účinné. Dotknuté ustanovenie sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť ustanovením, ktoré je svojimi hospodárskymi a inými účinkami tak blízke neplatnému alebo nevymožiteľnému ustanoveniu, že sa možno domnievať, že by strany boli uzavreli zmluvu aj s týmto novým ustanovením.

10.3 Započítanie vzájomných pohľadávok vzniknutých zmluvným stranám na základe zmluvy alebo zákona je možné iba na základe predchádzajúcej písomnej dohody.

10.4 Pokiaľ písomná dohoda zákazníka a kuriéra upravuje ich práva a povinnosti odlišne od podmienok, prednosť majú ustanovenia písomnej dohody zákazníka a kuriéra.

10.5 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2013